...منتهای عالم معرفت و محبت
ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٢  

 

شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی، در رساله "فی حقیقة عشق" می گوید:

محبت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند و عشق خاص‌تر از محبت است. زیرا که همه عشق محبت باشد، اما همه محبتی عشق نباشد. و محبت خاص‌تر از معرفت است؛ زیرا که هر محبتی معرفت باشد اما همه معرفتی محبت نباشد. ...

پس اول‌پایه معرفت است و دوم‌پایه محبت و سوم‌پایه عشق. و به عالَمِ عشق – که بالای همه است – نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پایه‌ی نردبان نسازد. و همچنان که عالم عشق منتهای عالم معرفت و محبت است، واصلِ او منتهای عُلمای راسخ و حکمای متألّه باشد.

عشق را از عَشَقه گرفته اند. عشقه آن گیاه است که در باغ پدید آید و در بُنِ درخت. اول بیخ در زمین سخت کند، پس سر برآرد و خود را در درخت می پیچد و همچنان می‌رود تا جمله‌ی درخت را فراگیرد و چنانش در شکنجه کشد که نَم در میان رگِ درخت نمانَد و هرغذا که به واسطه آب و هوا به درخت رسد، به تاراج می‌برد تا آنگاه که درخت خشک شود...