... رها نیز کنند!
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢  

عکس از مصطفی علیزاده

خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند                       به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند

پادشاهانِ ملاحت چو به نخجیر روند                 صید را پای ببندند و رها نیز کنند

نظری کن به من خسته که ارباب کرم               به ضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند

سعدی